Przedszkole Specjalne

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie jest publicznym przedszkolem  dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Wychowanie przedszkolne w naszej placówce obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata i trwa do rozpoczęcia przez dziecko realizacji obowiązku szkolnego.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania wychowawczo – profilaktyczne.

Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

Zadaniem naszego przedszkola jest w szczególności:

  • dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,
  • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,
  • udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym,
  • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

W pracy z dziećmi uwzględniamy ich indywidualne możliwości, oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, specjalne potrzeby edukacyjne oraz organizację przestrzeni stymulującej rozwój dzieci.

Wykwalifikowana kadra - nauczyciele i specjaliści w toku bieżącej pracy z dzieckiem rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.