SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

W Ośrodku funkcjonuje:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Internat

Głównym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dzieciom oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, poprzez zapewnienie wyspecjalizowanej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji. Wczesne wspomaganie rozwoju jest prowadzone przez zespół specjalistów: oligofrenopedagoga, psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta i neurologa.

Na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonują klasy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz klasy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W placówce prowadzone są także zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim: indywidualne - w domach rodzinnych oraz grupowe - w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMPNP w Starej Wsi.

Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.

Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców.

Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.

Ośrodek dysponuje dwoma samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych: Mercedes- Benz - dar polsko – holenderskiej fundacji „Zielone Światło” oraz 9-cio osobowy Volkswagen Transporter zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Powiatu Brzozowskiego. Samochody służą do przewozu uczniów na wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe.