Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie przyjmowani są do szkoły na rok szkolny lub okres nauki w szkole na podstawie wniosku rodziców / prawnych opiekunów z uwagi na stopień niepełnosprawności intelektualnej wynikający z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej realizujemy zajęcia edukacyjne oraz wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia zajęcia rewalidacyjne takie jak m.in.:

  • Logoterapia

   


  • Integracja sensoryczna

 


  • Bioffedback


  • Tomatis


  • Wielozmysłowa stymulacja w sali doświadczania świata


  • Terapia plastyczno – manualna


  • Arteterapia

  


  • Trening umiejętności społecznych

  


  • Terapia ruchowa

  

Działania edukacyjne ukierunkowane na zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem uwzględniają indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia.