Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadpodstawową. Kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia. Edukacja ma na celu efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do pracy umożliwiającym podjęcie zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Uczniowie także utrwalają i poszerzają zakres wiedzy i umiejętności zdobyte we wcześniejszych etapach edukacyjnych. Doskonalą i poszerzają również kompetencje osobiste, społeczne i komunikacyjne. Priorytetem jest doświadczanie i rozumienie sytuacji i zadań społecznych oraz zawodowych, jakie czekają na uczniów w dorosłym życiu. Szkoła zapewnia kształcenie i rozwijanie umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów po zakończeniu edukacji. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia.

Edukacja obejmuje całościowo realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i predyspozycji psychofizycznych dorosłych uczniów. Praca opiera się na zintegrowanych wielospecjalistycznie Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowywanych dla każdego ucznia. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów obejmujący sferę społeczną a także przygotowanie do pełnienia ról pracowniczych.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności poprzez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy na miarę swoim predyspozycji oraz aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Nauka odbywa się w małych zespołach klasowych, w odpowiednio wyposażonych pracowniach znajdujących się na terenie  szkoły. Zajęcia prowadzone są w następujących blokach tematycznych:

  •  Pracownia gospodarcza

  


  • Pracownia kuchenna


  • Pracownia rękodzieła


  • Pracownia ogrodnictwa


Prócz zajęć edukacyjnych, uczniowie objęci są  zajęciami rewalidacyjnymi, które w oparciu o mocne strony ucznia, mają charakter korekcyjno-kompensacyjny oraz terapeutyczny.